Skip to main content

22 March, 2019

Scottish natural capital accounts welcomed

Scottish Natural Heritage (SNH) has today welcomed the publication of the Scottish natural capital: Ecosystem Service Accounts, 2019.


Chief Executive Francesca Osowska said: “Our water, air, soils, animals and plants make a vital contribution to our economy and society. Scotland’s Natural Capital Accounts provide an exciting opportunity to put value on many of the benefits we get from nature, in a way that everyone can understand.

 “These new accounts will complement the annual Natural Capital Asset Index, which tracks changes in the potential benefits Scotland’s nature provides for our health and wellbeing. Both the NCAI and Scottish Accounts show the huge contribution our natural environment makes to our wellbeing and to the economy. SNH is working to ensure it continues to improve.”

The full report can be read here: https://www.gov.scot/publications/scottish-natural-capital-ecosystem-service-accounts-2019/pages/1/

Contact information

Name
SNH Media
Email
SNHMEDIA@nature.scot

Scottish Natural Heritage is Scotland's nature agency. We work to improve our natural environment in Scotland and inspire everyone to care more about it. We work to ensure that all nature in Scotland - our key habitats and landscapes, all our green space and our native species - is maintained, enhanced and brings us benefits. It is the job of all of us to achieve a balance in the sensitive management of our natural world in order to maintain and enhance biodiversity. For more information, visit our website at www.nature.scot or follow us on Twitter at https://twitter.com/nature_scot

'S e Dualchas Nàdair na h-Alba buidheann nàdair na h-Alba. Tha sinn ag obair airson ar n-àrainneachd nàdarra ann an Alba a thoirt am feabhas agus a h-uile duine a bhrosnachadh gus barrachd cùraim a ghabhail dhi. Gus am bi an nàdar air fad ann an Alba – ar prìomh àrainnean is chruthan-tìre, ar n-àiteachan uaine gu lèir is ar gnèithean dùthchasach - air an gleidheadh, air an leasachadh 's a' toirt bhuannachdan dhuinn. 'S e an dleastanas a th' oirnn uile co-chothrom ann an stiùireadh faiceallach ar saoghail nàdarra a ruighinn airson bith-iomadachd a ghleidheadh 's a leasachadh. Airson an tuilleadh fios, tadhail air an làraich-lìn againn aig www.nature.scot/gaelic no lean air Twitter sinn aig https://twitter.com/nature_scot