Skip to main content

16 October, 2018

Goireas nàdair ùr sa Ghàidhlig do sgoiltean

Tha Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH) a' brosnachadh nan ceanglaichean cultarail le nàdar tron Ghàidhlig an lùib stuthan teagaisg ùra.

Bidh an goireas ionnsachaidh ùr, a th' air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig ann an com-pàirteachas leis an iomairt shòise

eas nàdair ùr sa Ghàidhlig do sgoilteanalta, Earth for Life, na thaic airson daoine òga a cho-cheangal le nàdar tro rùrachd sheasmhach. Tha sgilean, eòlas is briathrachas an lùib a' ghoireis do thidsearan Gàidhlig, a leigeas leotha lusan fiadhain aithneachadh is a chleachdadh.

Thèid am pròiseact fhoillseachadh an-diugh (16 Dàmhair) aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Dùn Omhain.

Thòisich Alasdair Mac an Tàilleir, Earth for Life, a’ cleachdadh nan goireasan foghlaim bho chionn goirid aig sreath bhùithtean-obrach ann am bun-sgoiltean Gàidhlig ann an Ullapul, Peairt ’s Dùn Èideann. Tha an goireas a' leantainn soirbheas an leabhrain, Rùrachd Lusan Fiadhain, a chaidh a sgrìobhadh le Ruairidh MacIlleathain, agus a tha na ghoireas riatanach air rùrachd chiallach. Bidh cothroman an cois a' ghoireis ionnsachaidh ùir seo do dhaoine òga le Gàidhlig airson an cànan ionnsachadh is a chleachdadh mar cheangal le nàdar.

Thuirt Oifigear Gàidhlig SNH, Robyn Ireland, “Tha e na thoileachas mòr dhuinn an goireas ionnsachaidh ùr seo fhoillseachadh agus a bhith a' brosnachadh thidsearan gus na ceanglaichean dlùth a th' againn le nàdar a rannsachadh. Tha an goireas seo a' cur ris na goireasan eile sa Ghàidhlig a leasaich sinn air rùrachd, a leithid cùrsa trèanaidh, chuairtean coiseachd agus chairtean reasabaidh.”

'S e sgioba aig Stòras-bìdh Nàdarra na h-Alba a tha a' co-òrdanachadh a' phròiseict – 's e Stòras-bìdh na h-Alba com-pàirteachas a th' air a stiùireadh le SNH a tha ag amas air ceanglaichean a dhèanamh eadar daoine agus biadh ionadail, ràitheil is fiadhain, agus cleachdadh seasmhach stòras-bìdh nàdarra na dùthcha a bhrosnachadh.

Chaidh am pròiseact a cho-mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig tron sgeama GLAIF (Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig) 2018-19.

Às dèidh an fhoillseachaidh, bidh cuirm-chiùil shònraichte ann mar phàirt de dh’Iomall a’ Mhòid.  Chaidh an coimisean, ‘Cluaidh - Ùrachadh na h-Aibhne’, a chur an sàs le SNH airson luaidh a dhèanamh air beairteas nàdarra is cultarail Linne Chluaidh. ’S i an seinneadair, neach-ciùil, is craoladair cliùiteach, Màiri Anna NicUalraig, a bhios aig an stiùir airson oidhche de cheòl ’s òrain Ghàidhlig.

Contact information

Name
SNH Media
Email
SNHMEDIA@nature.scot
Scottish Natural Heritage is the government's adviser on all aspects of nature and landscape across Scotland. Our role is to help people understand, value and enjoy Scotland's nature now and in the future. For more information, visit our website at www.nature.scot or follow us on Twitter at https://twitter.com/nature_scot

Tha Dualchas Nàdair na h-Alba na buidheann comhairleachaidh dhan riaghaltas a thaobh nàdair agus seallaidhean-tìre air feadh Alba. 'S e an dleastanas a th' againn cuideachadh a thoirt do dhaoine gus tuigse, luach agus tlachd fhaighinn bho nàdar na h-Alba, an-dràsta agus san àm ri teachd. Airson tuilleadh fiosrachaidh, tadhail air www.nature.scot/gaelic  no lean sinn air Twitter aig https://twitter.com/nature_scot