Skip to main content

17 September, 2018

£5m de mhaoineachadh a bharrachd do thurasachd na Gàidhealtachd is nan Eilean

Thathar a' sireadh 10 prìomh phròiseactan ùra a tha a' taisbeanadh àrainneachd, fiadh-bheatha agus cultar sònraichte na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Bidh Maoin Dualchais Nàdair is Cultair ùr, air a stiùireadh le Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH), a' cumail taic ri pròiseactan a bhios a' brosnachadh luchd-tadhail a thighinn don Ghàidhealtachd is na h-Eileanan airson barrachd eòlais a chur air an nàdar is a' chultar shònraichte.

Tha buannachdan do choimhearsnachdan fa-near don mhaoin cuideachd agus bidh na pròiseactan a thèid maoineachadh nan taic airson dreuchdan is seirbheisean ionadail a ghleidheadh. Tha £5 millean ri fhaotainn an lùib na maoin agus gheibh gach pròiseact £250,000 air a' char as lugha.

Thuirt Ivor McKee (Ministear na Malairt, Seilbh Calpa is Ùr-ghnàthachaidh) is e a’ cur fàilte air an naidheachd: “’S e fìor dheagh naidheachd don Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan a th’ ann am Maoin Dualchais Nàdair is Cultair anns a bheil luach £5 millean. Thèid an t-airgead seo a chosg air goireasan luchd-tadhail agus ruigsinneachd nan sgìrean as dùthchaile a leasachadh.

’S ann tro phrògram Maoin Leasachaidh Roinnean na h-Eòrpa (ERDF) a tha an £5 millean a’ tighinn agus cuiridh e taic ri fàs in-ghabhalach agus seasmhach, a tha na phàirt chudromach de Fhrèam-obrach Dèanadais Nàiseanta aig Riaghaltas na h-Alba. Tha seallaidhean-dùthcha ’s cultar ionmholta na h-Alba gan aithneachadh air feadh an t-saoghail, agus le bhith a’ brosnachadh luchd-turais gus barrachd eòlais a chur air a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan  thig buannachdan eaconamach aig ìre nàiseanta agus ionadail tro obraichean agus chothroman ùra.”

Thuirt Cathraiche SNH, Mike Cantlay: “Bidh na ceanglaichean dlùth eadar nàdar is cultar na Gàidhealtachd is nan Eilean a’ tarraing mòran luchd-turais eadar-nàiseanta, agus tha na buannachdan eaconamach riatanach airson na coimhearsnachdan, obraichean is sgilean dùthchail againn a ghleidheadh.

“Tha pàirtean ann den Ghàidhealtachd is na h-Eileanan a th’ air an seirbheiseachadh gu math, ach tha fios againn gu bheil pàirtean eile ann far an urrainnear buannachdan a bharrachd a thoirt do choimhearsnachdan dùthchail anns na bliadhnaichean ri teachd.

“Tha fadachd oirnn barrachd fhaighinn a-mach mu na pròiseactan a dh’fhaodadh a bhith fìor chudromach do thursan an luchd-tadhail agus ri beatha anns na sgìrean ionadail.”

’S ann tro phrògram Maoin Leasachaidh Roinnean na h-Eòrpa (ERDF) aig Riaghaltas na h-Alba a tha am maoineachadh ga liubhairt, agus tha maoineachadh co-ionnan bho thùsan eile a’ toirt an iomlain gu còrr is £7m.  

Bidh SNH a’ sanasachadh na maoin gu deireadh na bliadhna aig tachartasan air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean agus a’ coinneachadh ri luchd-tagraidh a thaobh phròiseactan a dh’fhaodadh a bhith ann. 

Bidh a’ chuairt mhaoineachadh fosgailte tràth san Fhaoilleach 2019 gu deireadh a’ Ghiblein 2019. Thèid co-dhùnaidhean air na pròiseactan a shoirbhicheas a ghairm aig toiseach an t-samhraidh 2019.

Tha barrachd fiosrachaidh mun Mhaoin ri lorg air làrach-lìn SNH - no faodar post-d a chur gu nchf@nature.scot   

Contact information

Name
SNH Media
Email
SNHMEDIA@nature.scot

Notes to editors

Fiosrachadh do luchd-deasachaidh

Tha Maoin Dualchais Nàdair is Cultair ùr na pàirt den àth ìre de phrògram Maoin Leasachaidh Roinnean na h-Eòrpa (ERDF) aig Riaghaltas na h-Alba, a mhaireas gu 2023. Tha SNH a’ stiùireadh cuid eile den phrògram - Maoin Bun-structair Uaine.

Tha Maoin Dualchais Nàdair is Cultair a’ toirt a-steach 'sgìre na Gàidhealtachd agus nan Eilean’ - a tha a’ ciallachadh san t-seagh seo sgìrean nan ùghdarrasan a leanas: Comhairle na Gàidhealtachd, Comhairle nan Eilean Siar, Arcaibh, Sealtainn, Earra-Ghàidheal, Moireibh, agus pàirt de Shiorrachd Àir a Tuath (Arainn). 

Gabhar ri tagraidhean bho na roinnean poblach, saor-thoileach is an treas roinn (chan fhaod companaidhean prìobhaideach tagraidhean ERDF a dhèanamh). 

’S e SNH a tha a’ stiùireadh lìbhrigeadh na Maoin, ach tha e air bòrd comhairleachaidh a stèidheachadh airson am pròiseas a làimhseachadh agus co-dhùnaidhean a dhèanamh air na pròiseactan a gheibh maoineachadh.  Bidh riochdairean ann bho VisitScotland, Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, Àrainneachd Eachdraidheil Alba agus Bòrd na Gàidhlig. 

Tha maoineachadh ERDF ga thabhann airson taic a chumail ri ùr-ghnàthachas, gnìomhachasan, sgilean is fastadh agus airson obraichean a chruthachadh.  Tha airgead na Maoin glèidhte a rèir bharantasan le riaghaltasan Bhreatainn is na h-Alba airson prògraman maoineachaidh an Aonaidh Eòrpaich a ghleidheadh, fiù ‘s ri linn Brexit cruaidh. Airson an tuilleadh fios air Maoinean Tasgaidh ’s Structarail na h-Eòrpa (ESIF) ann an Alba, tadhailibh air làrach-lìn ESIF agus Twitter aig Riaghaltas na h-Alba.

Tha maoineachadh fa-leth le Riaghaltas na h-Alba ann do thaobhan eile de thurasachd anns a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan, a leithid Maoin Bun-structair Turasachd Dhùthchail ùr le VisitScotland, a tha a’ cumail taic ri leasachadh bun-structair (parcadh, campadh, taighean-beaga is eile) air làraichean turasachd far nach eil am bun-structar an-dràsta freagarrach airson na th’ ann de luchd-tadhail.

Scottish Natural Heritage is Scotland's nature agency. We work to improve our natural environment in Scotland and inspire everyone to care more about it. So that all nature in Scotland - our key habitats and landscapes, all our green space and our native species - is maintained, enhanced and brings us benefits. It is the job of all of us to achieve a balance in the sensitive management of our natural world in order to maintain and enhance biodiversity. For more information, visit our website at www.nature.scot or follow us on Twitter at https://twitter.com/nature_scot

'S e Dualchas Nàdair na h-Alba buidheann nàdair na h-Alba. Tha sinn ag obair airson ar n-àrainneachd nàdarra ann an Alba a thoirt am feabhas agus a h-uile duine a bhrosnachadh gus barrachd cùraim a ghabhail dhi. Gus am bi an nàdar air fad ann an Alba – ar prìomh àrainnean is chruthan-tìre, ar n-àiteachan uaine gu lèir is ar gnèithean dùthchasach - air an gleidheadh, air an leasachadh 's a' toirt bhuannachdan dhuinn. 'S e an dleastanas a th' oirnn uile co-chothrom ann an stiùireadh faiceallach ar saoghail nàdarra a ruighinn airson bith-iomadachd a ghleidheadh 's a leasachadh. Airson an tuilleadh fios, tadhail air an làraich-lìn againn aig www.nature.scot/gaelic no lean air Twitter sinn aig https://twitter.com/nature_scot